วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

เกี่ยวกับคณะ

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มีลักษณะเป็นรูปฟันเกียร์ จำนวน 10 ช่อง สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สีแดงเลือดหมู มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาว "School of Engineering University of Phayao" อยู่รอบพื้นที่เกียร์ พื้นกลางประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ยกฐานะขึ้นจาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา การจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในสมัยนั้นเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพียง 5สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดการเรียนการสอนเพียง ชั้นปีที่ 1 และ 2 เมื่อนิสิตต้องเรียนในชั้นปีที่ 3 และ 4 ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะส่งนิสิตไปเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ต่อมามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ คือ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แล้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นอกจากนี้ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ การบริหารงานก่อสร้าง (ภาคพิเศษ)  วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา
สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาประเทศ

Wisdom Generating for Moving Country Forward


วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็นผู้นำด้านวิทยาการที่ยอมรับระดับชาติและสากล


พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและสากล
2. ผลิตงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3. ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและเป็นที่พึ่งของสังคม
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์
1. มีการจัดการศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2. มีระบบการสนับสนุนงานวิจัย ที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับสังคม เหมาะสมและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ
3. มีระบบการให้บริการวิชาการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงและแก้ปัญหาจริง
4. มีระบบการจัดทำแผนงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. มีการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายงานประจำปี

 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม

หลักการและเหตุผลการจัดตั้ง RACE UPการวิจัยและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหนึ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ เนื่องจากในมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสำหรับผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะศาสตร์แห่งวิศวกรรมนี้ จะถูกใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานที่ถูกตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้ว จำนวนมากกว่า 50 เรื่อง และได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการตรวจสภาพอาคารหลังถูกเพลิงไหม้ และโครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลักดันให้บุคลากรนำความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่สู่แวดวงวิศวกรตลอดจนเด็กนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม เช่น โครงการอบรมอาคารต้านทานแผ่นดินไหวโดยวิธีสถิตย์ศาสตร์  โครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบอาคาร โครงการอบรมการเจาะสำรวจชั้นดินและการทดสอบคุณสมบัติดินเพื่องานก่อสร้าง และโครงการอบรมการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เป็นต้น โดยได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าร่วมการอบรม

ในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเกิดขึ้นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพะเยาและทุนการศึกษาภายนอกกำลังจะจบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้รับความสะดวกและสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี

           นอกจากนี้ ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทางสภาวิศวกรได้กำหนดให้แต่ละสาขาวิชาฯจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่เป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิศวกรรมให้นิสิตได้เรียนรู้ โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีราคาสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้สอย จึงควรใช้บริการให้กับหน่วยงานภายนอก และเป็นหน่วยงานกลางในการทดสอบ/ตรวจสอบตามมาตรฐานวิศวกรรมด้วย ในประเด็นนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิศวกรรมโยธาขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตเป็นหลัก แต่ในอนาคตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะมีเครื่องมือ/อุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นในการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเสริม เหล็กรูปพรรณ การทดสอบกลศาสตร์ปฐพี และการทดสอบคุณสมบัติวัสดุการทาง ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงได้ อย่างไรก็ตาม ในสาขาวิชาอื่นๆ จะมีอุปกรณ์/เครื่องมือทางวิศวกรรมที่สามารถให้บริการทดสอบหรือผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมกับหน่วยงานภายนอกได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงต้องมีการบริหารจัดการด้านการทดสอบหรือผลิตงานตามมาตรฐานวิศวกรรมโดยใช้ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          จากเหตุผลข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเห็นควรให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม(Research and Academic Center of Engineering) เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิศวกรรมให้บริการทดสอบหรือผลิตงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง RACE UP

           1. รองรับพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

           3. เพื่อบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

           4. เพื่อหารายได้ โดยการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรม

           5. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประกอบการเรียนการสอนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดังนั้น ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการจึงได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนี้

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา

หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา ให้บริการด้านการทดสอบกำลังอัดและสมบัติของวัสดุคอนกรีต ทดสอบกำลังดึงเหล็ก ทดสอบคุณสมบัติอิฐมอญอิฐมวลเบา และอิฐบล็อก เจาะสำรวจดิน คุณสมบัติของวิศวกรรมปฐพีของดิน งานสำรวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดทำห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556และได้ทำข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงาน กสทช. เพื่อให้บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง นอกจากนั้นยังได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนให้บริการวิชาการทางด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคมแก่ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ ให้บริการผลิตงานมาตรฐานด้วยเครื่องจักรพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อมโลหะ เป็นต้น และเครื่องจักรชั้นสูง เช่น เครื่องกัดอัตโนมัติ เครื่องกัดเลเซอร์ เป็นต้น รวมถึงบริการทดสอบวัสดุ เช่น โครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ความหยาบผิว(Roughness Surface) เป็นต้น