ปรัชญา

สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาประเทศ

Wisdom Generating for Moving Country Forward


วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็นผู้นำด้านวิทยาการที่ยอมรับระดับชาติและสากล


พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและสากล
2. ผลิตงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3. ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและเป็นที่พึ่งของสังคม
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์
1. มีการจัดการศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2. มีระบบการสนับสนุนงานวิจัย ที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับสังคม เหมาะสมและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ
3. มีระบบการให้บริการวิชาการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงและแก้ปัญหาจริง
4. มีระบบการจัดทำแผนงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. มีการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด