มีลักษณะเป็นรูปฟันเกียร์ จำนวน 10 ช่อง สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สีแดงเลือดหมู มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาว "School of Engineering University of Phayao" อยู่รอบพื้นที่เกียร์ พื้นกลางประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา