วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 
 

อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.วสันต์ คำสนาม

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  

ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์อธิคม บุญซื่อ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ