อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.วสันต์ คำสนาม

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  

ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์อธิคม บุญซื่อ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ