อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  

ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์อธิคม บุญซื่อ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ