อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  

ดร.ณัฐพงษ์ โปธิ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์อธิคม บุญซื่อ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ