หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)            :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อย่อ (ไทย)             :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)        :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)         :  B.Eng. (Civil Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ                   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้               ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา     รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Mester of Engineering (Civil Engineering)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)            :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อย่อ (ไทย)             :  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)        :  Mester of Engineering (Civil Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)         :  M.Eng. (Civil Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ                   หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี
ภาษาที่ใช้               ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา     รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี