ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยีและวัสดุวิศวกรรม (Laboratory of Concrete Technology and Engineering Materials) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี และวัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ รายละเอียดของแต่ละห้องปฏิบัติการมีดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการทดสอบกำลังวัสดุ

  • ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต


ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ( Laboratory of Soil Mechanics) เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 


ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง

ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง (Laboratory of Highway)


ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ (Laboratory of Hydraulic Engineering) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล ในภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 2


ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ (Laboratory of Survey Engineering) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสำรวจ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสำรวจ เครื่องมือในงานสำรวจ การวัดมุมและระยะทาง การทำระดับ ความคลาดเคลื่อนในงานสำรวจ การคำนวณข้อมูลและปรับแก้ความคลาดเคลื่อน งานโครงข่ายสามเหลี่ยม มุมแอทซิมุท (Azimuth)  เส้นชั้นความสูง (Contour) การคำนวณพื้นที่และปริมาตร การสำรวจรังวัดเก็บรายละเอียด การทำแผนที่ และการสำรวจแนวทางเบื้องต้น