สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

Mr. Kitti Picharoen

นายกิตติ ไพเจริญ

นักวิชาการศึกษา

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3393

 

Mrs. Jiraporn Vichar

นางจิราภรณ์ วิชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3391

 

Miss. Rossanun Euapitaksakul

นางสาวรสนันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3389

 

Miss. Jureeporn Suksuriya

นางสาวจุรีย์พร ศักดิ์สุริยา

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3392

 

Mrs. Katunchalee Wankaew

นางกตัญชลี วันแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3392

 

Acting Sub Lt.Supatra chaimoonmung

ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3392

 

Mrs. Nalinthorn Kullaputset

นางนลินธรณ์  กุลพัฒน์เศรษฐ

บุคลากร

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3391

 

Miss. Kanticha Ratchakom

นางสาวกันติชา ราชคม

นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3393

 

Mr. Ronnapat Aksornsiri

นายรณภัทร อักษรศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3393

Miss. Siripen Boonsom

นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3391

 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

 

Mr. Songkran Sancomlue

นายสงกรานต์ แสนคำลือ

นายช่างเทคนิค

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3415

 

Mr. Thanatkarn Jaisawat

นายธนัตถ์กานต์ ใจสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3415

 

Miss. Papitchaya Yodmanee

นางสาวปพิชญา ยอดมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3415

 

Mr. Nuttapol Pantarasee

นายณัฐพล ปานต๊ะระษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3415

 

Mr. Witsarut  Maneethip

นายวิศรุต มณีทิพย์

ครู

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3415

 

Mr. Sirasak  Krongchai

นายศิระศักดิ์ ครองไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 3415