วันอาทิตย์, 23 เมษายน 2560

หลักสูตร

ปริญญาตรี

  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท

  • บริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาเอก

  • วิศวกรรมไฟฟ้า