คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 054-466-666 ต่อ 3389 แฟกซ์ : 054-466-662 

เลขานุการ

054-466-666 ต่อ 3389

นักวิชาการแผนและนโยบาย

054-466-666 ต่อ 3391

บุคลากร

054-466-666 ต่อ 3391

นักวิชาการเงิน/พัสดุ

054-466-666 ต่อ 3392

กิจการนิสิต

054-466-666 ต่อ 3393 

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 3807

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466-666 ต่อ 3807