คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 054-466-666 ต่อ 3389 แฟกซ์ : 054-466-662 

เลขานุการ 054-466-666 ต่อ 3389
นักวิชาการแผนและนโยบาย 054-466-666 ต่อ 3391
บุคลากร 054-466-666 ต่อ 3391
นักวิชาการเงิน/พัสดุ 054-466-666 ต่อ 3392
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 054-466-666 ต่อ 3392
นักวิชาการศึกษา/กิจการนิสิต 054-466-666 ต่อ 3393