ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม

หลักการและเหตุผลการจัดตั้ง RACE UPการวิจัยและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหนึ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ เนื่องจากในมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสำหรับผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะศาสตร์แห่งวิศวกรรมนี้ จะถูกใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานที่ถูกตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้ว จำนวนมากกว่า 50 เรื่อง และได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการตรวจสภาพอาคารหลังถูกเพลิงไหม้และโครงการกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลักดันให้บุคลากรนำความรู้ต่างๆไปเผยแพร่สู่แวดวงวิศวกรตลอดจนเด็กนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม เช่น โครงการอบรมอาคารต้านทานแผ่นดินไหวโดยวิธีสถิตย์ศาสตร์ โครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบอาคาร โครงการอบรมการเจาะสำรวจชั้นดินและการทดสอบคุณสมบัติดินเพื่องานก่อสร้าง และโครงการอบรมการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เป็นต้น โดยได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าร่วมการอบรม

ในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเกิดขึ้นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยพะเยาและทุนการศึกษาภายนอกกำลังจะจบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้รับความสะดวกและสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทางสภาวิศวกรได้กำหนดให้แต่ละสาขาวิชาฯจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่เป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิศวกรรมให้นิสิตได้เรียนรู้ โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีราคาสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้สอย จึงควรใช้บริการให้กับหน่วยงานภายนอก และเป็นหน่วยงานกลางในการทดสอบ/ตรวจสอบตามมาตรฐานวิศวกรรมด้วย ในประเด็นนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิศวกรรมโยธาขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตเป็นหลัก แต่ในอนาคตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะมีเครื่องมือ/อุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นในการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเสริม เหล็กรูปพรรณ การทดสอบกลศาสตร์ปฐพี และการทดสอบคุณสมบัติวัสดุการทาง ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงได้ อย่างไรก็ตาม ในสาขาวิชาอื่นๆ จะมีอุปกรณ์/เครื่องมือทางวิศวกรรมที่สามารถให้บริการทดสอบหรือผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมกับหน่วยงานภายนอกได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงต้องมีการบริหารจัดการด้านการทดสอบหรือผลิตงานตามมาตรฐานวิศวกรรมโดยใช้ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากเหตุผลข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเห็นควรให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม(Research and Academic Center of Engineering)เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิศวกรรมให้บริการทดสอบหรือผลิตงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง RACE UP

           1. รองรับพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

           3. เพื่อบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

           4. เพื่อหารายได้ โดยการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรม

           5. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประกอบการเรียนการสอนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดังนั้น ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการจึงได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนี้

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา

หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา ให้บริการด้านการทดสอบกำลังอัดและสมบัติของวัสดุคอนกรีต ทดสอบกำลังดึงเหล็ก ทดสอบคุณสมบัติอิฐมอญอิฐมวลเบา และอิฐบล็อก เจาะสำรวจดิน คุณสมบัติของวิศวกรรมปฐพีของดิน งานสำรวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดทำห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556และได้ทำข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงาน กสทช. เพื่อให้บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง นอกจากนั้นยังได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนให้บริการวิชาการทางด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคมแก่ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ

หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ ให้บริการผลิตงานมาตรฐานด้วยเครื่องจักรพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อมโลหะ เป็นต้น และเครื่องจักรชั้นสูง เช่น เครื่องกัดอัตโนมัติ เครื่องกัดเลเซอร์ เป็นต้น รวมถึงบริการทดสอบวัสดุ เช่น โครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ความหยาบผิว(Roughness Surface) เป็นต้น