หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา ให้บริการด้านการทดสอบกำลังอัดและสมบัติของวัสดุคอนกรีต ทดสอบกำลังดึงเหล็ก ทดสอบคุณสมบัติอิฐมอญอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก เจาะสำรวจดิน คุณสมบัติของวิศวกรรมปฐพีของดิน งานสำรวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา