หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดทำห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556และได้ทำข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงาน  กสทช. เพื่อให้บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง นอกจากนั้นยังได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนให้บริการวิชาการทางด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคมแก่ผู้สนใจทั่วไป