หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ ให้บริการผลิตงานมาตรฐานด้วยเครื่องจักรพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อมโลหะ เป็นต้น และเครื่องจักรชั้นสูง เช่น เครื่องกัดอัตโนมัติ เครื่องกัดเลเซอร์ เป็นต้น รวมถึงบริการทดสอบวัสดุ เช่น โครงสร้างจุลภาค  (Microstructure) ความหยาบผิว(Roughness Surface) เป็นต้น