ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกอบด้วย 4 หน่วย

  1. หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมอุตสาหการ
  3. หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา
  4. หน่วยบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมเครื่องกล

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต

ข้อปฏิบัติสำหรับขอรับบริการของหน่วยบริการทดสอบ

  • ผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลในคำขอรับบริการทดสอบ และส่งหนังสือดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/ที่ต้องการทดสอบมาด้วย
  • ผู้ขอรับบริการชำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2559

<<ช่องทางการให้บริการ>>

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ระยะเวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์(ในวันเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นพักเที่ยง)


ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ

     การส่งเอกสาร : ผู้ขอรับบริการยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/ที่ต้องการทดสอบและส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/ที่ต้องการทดสอบให้แก่ผู้ทดสอบ ใช้ระยะเวลา 20 นาที

     การทดสอบวัสดุ : การทดสอบวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ จะทราบผลการทดสอบจนแล้วเสร็จกระบวนการใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์


รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

  • คำขอรับบริการทดสอบ
  • หนังสือขอบริการทดสอบ
  • ชื่อที่อยู่ที่จัดส่ง(กรณีมีความประสงค์ให้ส่งผลการทดสอบทางไปรษณีย์/ไม่สามารถมารับผลการทดสอบเองได้)

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2559 >>อัตราค่าธรรมเนียม


ช่องทางการร้องเรียน

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจาก วันที่ระบุในรายงานผลทดสอบ หากเลยระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้รับบริการยอมรับผลการทดสอบดังกล่าว


แบบฟอร์ม

หนังสือขอทดสอบ/นำส่งทดสอบวัสดุ