หลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต

  • ผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลในใบบริการยานยนต์พร้อมกับคู่มือจดทะเบียนรถ การตรวจและทดสอบรถติดตั้ง CNGและLPG ดังกล่าวด้วยตนเองพร้อมนำรถเข้ามารับบริการ >>แบบฟอร์มใบบริการงานยานยนต์
  • ผู้ขอรับบริการชำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2561

ช่องทางการให้บริการ

  • สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ระยะเวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์(ในวันเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลาการตรวจและทดสอบ

การตรวจสอบและทดสอบรถติดตั้ง CNGและLPG ใช้ระยะเวลา 40 นาที