คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเรียนเชิญคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม "วิศวะ 59 หรือ Engineering Expo 2016" เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรมในยุคชีวิตแบบดิจิตัล และแนะนำอาชีพวิศวกรในสาขาต่างๆ

ในระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00 น. ณ EH103-104 ไบเทค บางนา หากสนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งความประสงค์ที่ คุณนิภาพร เจริญผ่อง โทร. 0-2329-8321 ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.engineeringexpo.com