ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง UB 005 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ในหัวข้อ...

- ขั้นตอนการเตรียม Resume และสัมภาษณ์งาน โดย ดร.พจนศักดิ์ พจนา

- แนวทางในการทำงานในภาครัฐและภาคเอกชน โดย คุณนุชนารถ จันทร์ศร (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)

- แนวทางในการประสบความสำเร็จหลังจากจบการศึกษา โดย คุณกนกวรรณ จันคำ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)

- ประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพวิศวกร โดย คุณนิติรุจน์ มอญแสง