คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์เอราวิล ถาวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561