โรงเรียนสาธิตเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ม.4 จำนวน 2 ห้อง 60 คน รายเอียดตามภาพแนบ