คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1" ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ส่งผลงานวิจัย และรายละเอียดได้ที่ http://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGEN2016