สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สทอ.ภ. ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.  ผู้ที่สนใจเสนอบทความประเภท Peer Review ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับบทความวิชาการทั่วไป ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 สามารถดูแบบฟอร์มการจัดทำบทความทางวิชาการ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th