ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์ ดร.ชัย  มุกตพันธุ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิศวกรรมปฐพีเพื่อสังคม”และงานประกาศเกียรติคุณในฐานะปูชนียบุคคลด้านวิศวกรรมปฐพีของประเทศไทยแก่ ศาสตราจารย์ อรุณ  ชัยเสรี และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  ภู่พัฒน์  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559  เวลา 16.00 – 20.40 น.  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคลากรด้านวิศวกรรมปฐพีของประเทศไทยที่มีผลงานดีเด่น โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย ทางมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ จะนำมาเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และทุนวิจัยในการศึกษาด้านวิศวกรรมปฐพีต่อไป ซึ่งมี ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นผู้ดำเนินงานรายการ

ข่าว : ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์