วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560

กิจกรรมคณะ

UP Freshmen night 2016 สีสันแห่งบุปผา ราตรีแห่งดวงดาว

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 2016 ในงาน UP Freshmen night 2016 ณ หอประชุมเมืองพะเยา กิจกรรมครั้งนี้มีการประกวดชุดดอกไม้ประจำคณะ การแสดง และการประกวดดาว เดือน ของแต่ละคณะ ซึ่งในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คว้ารางวัลในการประกวดชุด The Best Costume 2016 โดยการนำเสนอของ นางสาวทรรศินันท์ ชมภูบุตร ดาวคณะ นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 1

ข่าว : สุพัตรา ใจมูลมั่ง
ภาพ : ENGINEERING PHOTOS UP

อ่านเพิ่มเติม: UP Freshmen night 2016 สีสันแห่งบุปผา ราตรีแห่งดวงดาว

การแข่งขัน R2M 2017 ระดับภูมิภาค

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #UPSP นำทีมนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน R2M 2017 ระดับภูมิภาค จำนวน 3 ทีม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

  1. ทีม The Uitimate Up ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล นส.รัชนีวรรณ หมั่นแสวง และคณะ ตัวแทนนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาการบัญชี
  2. ทีม Perilla Oil ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ ตัวแทนนิสิตสาขาโภชนาการและโภชนบำบัดและสาขาการตลาด
  3. ทีม BABY DREAM ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรนและคณะ ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

และขอแสดงความยินดีกับทีม Perilla Oil ที่ได้รับรางวัลชมเชย และเป็นตัวแทน 1 ใน 9 ทีมตัวแทนของภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป #UPSP ขอขอบพระคุณนักวิจัยและที่ปรึกษาทุกๆท่านจากหลายๆ คณะ มา ณ โอกาส นี้ 

ขอขอบคุณ..ภาพ/ข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประชันหุ่นยนต์ UP Robot Design Contest 2016

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประชันหุ่นยนต์ UP Robot Design Contest 2016 (UPDC 2016) รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประชันหุ่นยนต์ UP Robot Design Contest 2016

กิจกรรมผู้ปกคครองพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมผู้ปกคครองพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองของนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 ได้พบปะและพูดคุยในทุกข้อสงงสังกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย ดร.วสันต์ คำสนาม ดร.สุธรรม อรุณ อาจารย์ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร อาจารย์อธิคม บุญซื่อ อาจารย์กรวิน สุววรณภักดิ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าสาขา และอาจารย์ประจำสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม และด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมผู้ปกคครองพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เรียนคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ คุณสราวุธ กิจภิญโญ (บอย) ตำแหน่ง วิศวกร บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด และ คุณวิจิตรา ม่วงนาค (หนูแดง) ตำแหน่ง Production Manager, Schaffner EMC, Ltd.

กำหนดการ

         12.30 – 13.00 น.      ลงทะเบียน

         13.00 – 13.15 น.      กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

                                      โดย ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

         13.15 – 14.15 น.      กรณีศึกษา การประยุกต์งานวิศวกรรมในระบบอุตสาหกรรมและความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อวิศวกรรุ่นใหม่   

                                      โดย คุณวิจิตรา ม่วงนาค (Production Manager , Schaffner EMC,Ltd)

        14.15 – 14.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

        14.30 – 15.30 น.      ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมในงานบริหารโครงการงานก่อสร้างขนาดใหญ่ โดย คุณสราวุธ กิจภิญโญ (วิศวกร บจก.เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซีลแตนส์)     

        15.30 – 15.45 น.      กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นิสิต

                                      โดย ดร. วิชญ์พล ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

        15.45 – 16.00 น.      พิธีปิดและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

*************************************************************************************

หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  1. กำหนดจ่ายเงินทุนอุดหนุนการทำโครงการทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

      เวลา 13.00 – 16.00 น.