นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง และอาจารย์ศราวุธ แต้โอสถ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11(RDC2018) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 21–29 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิสิตแข่งขัน

  1. นายณัฐพล เตชะวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. นายธนาวันต์ ทัดเนียม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นิสิตพี่เลี้ยง

  1. นายณัฐชนน จินดาปลูก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. นายสิรภพ ณฐณัฏฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. นายสิทธิพร ทองธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  4. นายสุรชัย ภิญโญขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  5. นายพิชิต บุญมา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล