สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการค่ายฝึกงานสำรวจ (Survey Camp) นำโดยอาจารย์สุรเชษ ศรีนารา, ครูอังคนึง กาแสน, ครูสุธนัย ท้าวรี, ครูนุกุล ปัญญาละ และทีม TA พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกงานสำรวจ (Survey Camp) ประจำปีการศึกษา 2/2560 (AEC) ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกการปฏิบัติสำรวจ โดยการนำความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากรายวิชา 263261 การสำรวจ (Surveying) มาใช้ในการแก้ไขปัญหางานด้านการสำรวจจริงในสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ได้