ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ดร.พจนศักดิ์ พจนา ได้นำนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดำเนินกิจกรรม Mini Project ด้วยการวิเคราะห์และการออกแบบการทดลอง Design and Analysis of Variance และได้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ณ EN 3301 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงาน คือ ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.จักรทอง ทองจัตุ และ ดร.อัจฉราวดี แก้ววันดี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายพงพันธ์ แสงเป็ก เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน โดยใช้วิธีการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง งานนี้เป็นการส่งเสริมให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปทำการทดลองจริง