นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสิริพร แก้วป้อม นายเรืองวิทย์ หวงสุวรรณากร และ นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาในชื่อทีม Blackred เข้าร่วมอบรมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในการประชุมวิชาการ ITC-CDCC 2018 ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือก 8 ทีม เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากนานาชาติ ในวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >>ติดตามข่าว