นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายเรืองวิทย์ หวงสุวรรณากร  นายอธิวัฒน์ แซ่เอี้ยว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และนายณัฐพล เตชะวงศ์  นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   เป็นทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ การแข่งขัน Turtlebot  ระดับนานาชาติ ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 33th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2018) ในวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

ในการแข่งขันดังกล่าว เป็นการแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์ Turtlebot 3 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีบอร์ด Raspberry pi 3 และระบบ LIDAR ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ ควบคุมผ่านระบบไร้สาย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์วิ่งในเส้นทางที่กำหนดผ่านการประมวลผลภาพจากกล้องของ raspberry pi รวมถึงตรวจจับสัญญาณจราจรต่างๆระหว่างทางและปฏิบัติตามคำสั่งของป้ายจราจรนั้น

นอกจากนี้จะมีพื้นที่ถ้ำ (Dark zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ีมืดและมีอุปสรรคอยู่ในภายในพื้นที่ กล้องทั่วไปจะไม่สามารถจับภาพได้เนื่องจากแสงไม่เพียงพอ หุ่นยนต์จะต้องใช้ระบบ LIDAR (Light Detection and Ranging) เพื่อตรวจจับวัตถุและนำทางให้กับหุ่นยนต์

นอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์บนระบบ ROS  แล้ว นิสิตยังได้พัฒนาทักษะด้านการวางแผนการปฏิบัติการตามภารกิจที่กำหนด ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดจากเพื่อนๆต่างสถาบัน >>ติดตามข่าว