เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ดร. พจนศักดิ์ พจนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Interllectural Property Intermediary (IPI) ประเทศสิงคโปร์ ให้นำเสนอในช่วง Crowdpitching เรื่อง “Future on Micro/Nanofabrication” ในงานนิทรรศการ TechInnovation 2018 Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้