ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561 โดยมีการจัดกรรมดังนี้ ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 หัวข้อ : ความจำเป็นในการปรับตัวใช้เทคโนโลยี BIM ในงานก่อสร้าง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร และในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ BIM Modeler using Revit ให้แก่คณาจารย์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ การจัดกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นกระบวนการคิดที่พัฒนามาเพื่องานก่อสร้าง หรือเป็นการจำลองการก่อสร้างอาคารด้วยคอมพิวเตอร์