เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 ดร.นพรัตน์ เกตุขาว พร้อมด้วยวิศวกรผู้ช่วยวิทยากร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการอบรมวิชาชีพ “เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานระบบปรับอากาศ” ณ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบปรับอากาศอย่างบูรณาการ และสามารถนำทฤษฎีไปใช้งานในภาคปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางที่จะช่วยให้วิศวกรที่ทำงานแล้วได้พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการทำงาน ให้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบัณฑิตและวิศวกรได้ดียิ่งขึ้น