เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อบริบทของวิศวกรไฟฟ้ากับสถานการณ์ในสังคม ให้กับนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าทุกชั้นปี เพื่อให้นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าได้พบปะพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากรประสบการณ์การทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based learning)  และเป็นโอกาสที่นิสิตจะได้แลกเปลี่ยนซักถามร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการทำงานหลังจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพงษ์ โปธิ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวต้อนรับวิทยากร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณพชร สิริบริรักษ์ และคุณธนโชติ จำนงค์สังข์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คุณ ธนา ไพศาลสุทธิชล และ คุณณัฐ สงคราม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้และเล่าประสบการณ์การทำงาน และบทบาทของวิศวกรไฟฟ้าต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการสมัครงาน และการเป็นวิศวกรในอนาคต โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และแนะแนววิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ในหัวข้อ “บริบทของวิศวกรไฟฟ้ากับสถานการณ์ในสังคม