เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกร ในหัวข้อการรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมทั้งตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา