เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2561 ทีม Ultra-P นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับภาคเหนือ ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market 2019 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้ ทีม Ultra-P จะทำการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศในลำดับต่อไป ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจชาววิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งใจเชียร์ ทีม Ultra-P ให้คว้ารางวัลระดับประเทศให้ได้ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. พจนศักดิ์ พจนา พร้อมด้วยสมาชิก ดังนี้

  1. นายชนะวิชญ์ ลีเกษมทรัพย์
  2. นางสาวขัตติยา ก่องนอก
  3. นายกิตตินันท์ เสียงเย็น
  4. นายจิรเวช มีมาก
  5. นายจาตุรงค์ เมืองมูล