อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #UPSP นำทีมนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน R2M 2017 ระดับภูมิภาค จำนวน 3 ทีม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

  1. ทีม The Uitimate Up ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล นส.รัชนีวรรณ หมั่นแสวง และคณะ ตัวแทนนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาการบัญชี
  2. ทีม Perilla Oil ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ ตัวแทนนิสิตสาขาโภชนาการและโภชนบำบัดและสาขาการตลาด
  3. ทีม BABY DREAM ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรนและคณะ ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

และขอแสดงความยินดีกับทีม Perilla Oil ที่ได้รับรางวัลชมเชย และเป็นตัวแทน 1 ใน 9 ทีมตัวแทนของภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป #UPSP ขอขอบพระคุณนักวิจัยและที่ปรึกษาทุกๆท่านจากหลายๆ คณะ มา ณ โอกาส นี้ 

ขอขอบคุณ..ภาพ/ข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา