คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการโครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปี 2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ลานอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์, คณาจารย์, บุคลากร พร้อมด้วยนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อบวงสรวงสักการะรพะวิษณุกรรม อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเป็นศิริมงคลและที่เคารพบูชาของนิสิต,บุคลากรด้านวิศวกรรม ทั้งนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิต ให้นิสิตมีบทบาทในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้สืบเนื่องต่อไป