วันอาทิตย์, 23 เมษายน 2560

คณาจารย์ ม.พะเยาติดตามและให้คำปรึกษาโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งโมเดล ภายใต้ชื่อ “เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.สุธรรม อรุณ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว ดร.จักรพงษ์ จำรูญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.บุญร่วม คิดค้า จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ อ.ปณิธาน ประมูล จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ติดตามและให้คำปรึกษาโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ณ ชุมชนบ้านแสนสุขและเทศบาลตำบลปง เพื่อให้ชุมชนก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง