ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากต้นแม่น้ำยมตอนบนมายังกว๊านพะเยา ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน  พร้อมคณะ  กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง  โครงการชลประทานพะเยา และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บแม่ต๋ำ จำนวน 14 กลุ่ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา