วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมส่งโครงงานนิสิตเพื่อแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE-6) มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  8 โครงงาน โดยได้รับรางวัลโครงงานในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

รับรางวัลชนะเลิศในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวข้อ เครื่องส่องไฟสำหรับรักษาภาวะตัวเหลือง    

 

ส่วนโครงสร้างเครื่องส่องไฟและความสว่างของหลอด

นิสิต: นพรัตน์ บุญประทุม, ศุภณัฐ ชัยขุนพล และอุกฤกฏ์  บัวหลวง

ส่วน แสดงผลค่าอุณหภูมิ ค่าระยะเวลาการใช้งานของหลอด และวงจรตั้งเวลาการทำงาน

นิสิต: ชนินทร์  ศรีทอง,  ธีรศักดิ์  อบฟ้ง  และพุฒิพงศ์  ธงไชย

ส่วนป้องกันกระแสเกิน และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมของเครื่องส่องไฟ

นิสิต: ตะวัน  นามอินทร์ , ธนกฤช  กมละคร และวีรภัทร  ขันทกสิกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา : สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย แปงณีวงค์, รัชนีวรรณ หมั่นแสวง, พิมพ์ใจ ลังกาพินธ์ และ อรพิญ บัวงาม

 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

หัวข้อ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด

นิสิต: เจนนิตา มีสุข และ นันทพร เทพอาจ

อาจารย์ที่ปรึกษา : กรวิน สุวรรณภักดิ์

 

รับรางวัลชมเชย (Poppular Vote) จาก 79 ผลงานที่เข้าร่วมประกวด

หัวข้อ การบริหารจัดการพลังงานด้านการเกษตร

 

พลังงานแสงอาทิตย์

นิสิต: วสันต์  นวลใหม่, รัตพล  สุทธหลวง และวีรพันธ์  แซ่ซ่ง

แผงโซล่าเซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์อัตโนมัติ

นิสิต: กฤตภาส  พิงศ์หาญ, ไชยสิทธิ ชมภูภู่ และศรัญญา ชัยวร

ควบคุมการเปิดปิดมอเตอร์แบบไร้สาย

นิสิต: ชนาธิป  ชิตสกนธ์, ณัฐพงศ์  จิตรพรสวรรค์ และวรุตม์ ปวนคำมา

พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่

นิสิต:กิตติศักดิ์  วิริยะศาสตร์,  พิพัฒน์พงษ์  วงษ์จิต และสิทธิพงษ์ ไชยเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย แปงณีวงค์, รัชนีวรรณ หมั่นแสวง, สงกรานต์ แสนคำลือ, อิฐสะราม แสนสุภา และ ชาติ ฐานิสรณ์