เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญและพัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เข้าร่วมพิธีในโครงการดังกล่าว เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สาขาและเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่บุคลากรและนิสิตให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อปลูกฝังการทำนุบำรุงศาสนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร จึงมีการจัดกิจกรรมทำบุญและพัฒนาสาขาขึ้น ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และให้นิสิตได้ทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี และเสียสละทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป