เรียนคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ คุณสราวุธ กิจภิญโญ (บอย) ตำแหน่ง วิศวกร บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด และ คุณวิจิตรา ม่วงนาค (หนูแดง) ตำแหน่ง Production Manager, Schaffner EMC, Ltd.

กำหนดการ

         12.30 – 13.00 น.      ลงทะเบียน

         13.00 – 13.15 น.      กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

                                      โดย ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

         13.15 – 14.15 น.      กรณีศึกษา การประยุกต์งานวิศวกรรมในระบบอุตสาหกรรมและความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อวิศวกรรุ่นใหม่   

                                      โดย คุณวิจิตรา ม่วงนาค (Production Manager , Schaffner EMC,Ltd)

        14.15 – 14.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

        14.30 – 15.30 น.      ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมในงานบริหารโครงการงานก่อสร้างขนาดใหญ่ โดย คุณสราวุธ กิจภิญโญ (วิศวกร บจก.เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซีลแตนส์)     

        15.30 – 15.45 น.      กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นิสิต

                                      โดย ดร. วิชญ์พล ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

        15.45 – 16.00 น.      พิธีปิดและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

*************************************************************************************

หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  1. กำหนดจ่ายเงินทุนอุดหนุนการทำโครงการทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

      เวลา 13.00 – 16.00 น.