เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม(หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรพิเศษ 2 ท่าน ได้แก่ คุณวิจิตรา ม่วงนาค (Production Manager , Schaffner EMC,Ltd) และคุณสราวุธ กิจภิญโญ  (วิศวกร บจก.เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซีลแตนส์) มาบรรยายให้ความรู้ และแนะนำแนวทางการทำงานจากประสบการณ์จริง เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป