วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป