ผู้บริหารคณะ


รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล nattapong.da@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3388ผศ. ดวงดี แสนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

อีเมล duangdi.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

อีเมล piyapong.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390ผศ.ดร. อภิชาต บัวกล้า

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม

อีเมล apichat.bu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390อ. อธิคม บุญซื่อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อีเมล athikom.bo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์

อีเมล erawin.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377