รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล nattapong.da@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3388ผศ.ดร. อภิชาต บัวกล้า

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ, ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อีเมล apichat.bu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อีเมล rachaneewan.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อีเมล erawin.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ดร. วาสนา นากุ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อีเมล wassana.na@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382ดร. อนุจิตร ภูมิพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล anujit.ph@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387