บุคลากร บริหาร

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล nattapong.da@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3388

รายละเอียด

ผศ. ดวงดี แสนรักษ์

ผศ. ดวงดี แสนรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร, ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล duangdi.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387

รายละเอียด

ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

อีเมล piyapong.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390

รายละเอียด

ดร. อภิชาต บัวกล้า

ดร. อภิชาต บัวกล้า

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม, ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อีเมล apichat.bu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390

รายละเอียด

อ. อธิคม บุญซื่อ

อ. อธิคม บุญซื่อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อีเมล athikom.bo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387

รายละเอียด

ผศ.ดร. อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

ผศ.ดร. อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล aphisak.wi@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390

รายละเอียด

รศ.ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย

รศ.ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล chawasak.ra@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3381

รายละเอียด

ผศ.ดร. วสันต์ คำสนาม

ผศ.ดร. วสันต์ คำสนาม

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อีเมล wasan.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3379

รายละเอียด

ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อีเมล rachaneewan.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382

รายละเอียด

รศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา

รศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล jonglak.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3381

รายละเอียด

รศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

รศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อีเมล preeda.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384

รายละเอียด

ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร

ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์

อีเมล erawin.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

นายปิยะพงษ์ ยารวง

นายปิยะพงษ์ ยารวง

รักษาการแทน หัวหน้าครูปฏิบัติการ, ครูปฏิบัติการ

อีเมล piyapong.ya@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด

นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา

นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล phimphaka.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3393

รายละเอียด

นายกิตติ ไพเจริญ

นายกิตติ ไพเจริญ

รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

อีเมล kitti.pi@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391

รายละเอียด

นายรณภัทร อักษรศิริ

นายรณภัทร อักษรศิริ

รักษาการแทนหัวหน้างานแผน

อีเมล ronnapat.ak@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392

รายละเอียด