วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560
เรียนอาจารย์ผู้ใช้งานห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้งานระบบ ClassRoom21st (การบันทึกสื่อ VDO การสอน) สามารถดาวน์โหลดคู่มือผ่านหน้าเว็บคณะ*เมนู* ดาวน์โหลด หรือ http://www.eng.up.ac.th/index.php/2016-08-17-09-09-05/classroom
เรียนผู้บริหารและบุคลากร ที่ขอใช้บริการระบบเครือข่ายผ่าน Mac Address ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะยกเลิกการใช้งานแล้ว ให้ท่านใช้สัญญาณ Fahmui-WiFi แทน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IT คณะ Tel.3392
Joomla Tabs Module
24
ก.ค.2560

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “เมืองสีเขียวอย่างยั่งย...

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ดร.สุธรรม อรุณ หัวหน้าโครงการ “เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน”พร้อมด้วย ดร.นพรัตน์ เกตุขาว และบุคลากรศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วม...

18
ก.ค.2560

วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 7 ปี

วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 7 ปี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสักการบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำ ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ...

30
มิ.ย.2560

พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 นำโดย นางสาวกันติชา ราชคม นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ลานเอนกป...

16
มิ.ย.2560

โครงการ UP Maker For Community Workshop เวิร์...

โครงการ UP Maker For Community Workshop เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ UP Maker For Community Workshop เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม ในว...

16
มิ.ย.2560

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา มีนิสิต...

15
มิ.ย.2560

โครงการขยายผลพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพ...

โครงการขยายผลพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ อ.จุน

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ตัวแทนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตัวแทนชมรมรากแก้วมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทา...

15
มิ.ย.2560

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยา...

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ประเภทกีฑา

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดการแข่งขันประเภทกีฑา ของการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึก...

13
มิ.ย.2560

โครงการKM QA หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการKM QA หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการKM QA หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และเตรียมคว...

09
มิ.ย.2560

โครงการ Happy University

โครงการ Happy University

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นำโดยอาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์เอราวิล ถาวร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีมอบป้าย โครงการ Happy University ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า ซึ่ง...

07
มิ.ย.2560

การประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพีระดับชาติ ประจำปี...

การประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพีระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพี ปีการศึกษา 2559 จัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิ...

07
มิ.ย.2560

โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข...

11
พ.ค.2560

เวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวั...

เวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะวิศวกรรมศาตร์นำโดยอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี นำนิสิตเข้าร่วมถือเชิงเทียนเพื่อส่องแสงสว่างระหว่างทางให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมเวียนเทียน ในพิธีเวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานประ...

26
เม.ย.2560

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะวิศกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี และอาจารย์อธิคม บุญซื่อ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้...

26
เม.ย.2560

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยพะเย...

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2...

26
เม.ย.2560

โครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์...

โครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย

วันที่ 25 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอิศราพงศ์ สินันตา รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และคุณเสฏฐชน จักรอิศราพงศ์ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมทดสอบ ฝ่ายวิศวกรรม จากบริษัท ไทย เอ็น...

26
เม.ย.2560

สืบฮิต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา ปร...

สืบฮิต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ได้เข้าร่วมสืบฮิต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารกิจกร...

26
เม.ย.2560

รดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว อาจารย์เท...

18
เม.ย.2560

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานท...

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าบางปะกง Space Inspirium และ บริษัทAAE Engineering (Thailand) Co., Ltd

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานิสิตและบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium...

« »

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา

04 กรกฎาคม 2560

กองกิจการนิสิต ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ลานอาคารสำนักงานอธิการบดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้กำหนดจิตแน่วแ...

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม UP Maker for community workshop

03 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม UP Maker for community workshop

ขอเชิญนิสิตมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนด้วยโปรเจกต์เพื่อสังคม ในกิจกรรม“ UP Maker for community workshop : เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล...

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ มพ.

03 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ มพ.

ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

How to โครงสร้างบ้าน เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว

02 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แนะนำวิธีเสริมเเรงให้โครงสร้าง เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว จากที่สำรวจที่ประสบภัยแผ่นดินไหวใหญ่ที่เชียงราย เมื่อปี 2557 ใครกำลังจะสร้างบ้าน เข้า...

ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

30 มกราคม 2560

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560 เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรคณะสามารถดูวันที่เข...

รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

17 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ...

จองห้องประชุม EN 1104

loader

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla