การรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา…


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา …

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าร…

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน(โปรแกรม BEC)

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินแบบ…


เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิวกรรม…

การรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา…


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโ…

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
    • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

      • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    • คลิก
    • เบิก-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์

      • ระบบเบิก-จ่ายวุสดุครุภัณฑ์
    • คลิก
    • บุคลากร

      • คู่มือปฏิบัติงาน
    • คลิก
    • นโยบายและแผน

      • นโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • คลิก
    • ลงทะเบียนศิษย์เก่า

      • ลงทะเบียนรายงานตัวศิษย์เก่า
    • คลิก
joomla pricing table module