การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19
จัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา