แบบฟอร์ม

☑️ บันทึกผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

ด้านวิจัย

R1 ผลงานตีพิมพ์ของท่าน

R2 นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา 

R4 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน 

R5 ทุนวิจัยที่ได้รับการจัดสรร และ R7 ร้อยละการมีส่วนร่วมฯ 

R8 จำนวนข้อเสนองานวิจัยที่ได้รับการพัฒนา 

ด้านบริการวิชาการ

A1 จำนวนนิสิตที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับชุมชน

A4 เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ

A5 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ

A6 ทุนบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรร และ A10 ร้อยละการมีส่วนร่วมในโครงการ

A9 จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

A11 จำนวนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการพัฒนา

 

☑️ กิจกรรมอบรมระยะสั้น

☑️ กิจกรรมงานวิจัย

☑️ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19