ดร. ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

อาจารย์

อีเมล songwut.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อีเมล erawin.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ผศ. จักรทอง ทองจัตุ

อาจารย์

อีเมล chakthong.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ผศ.ดร. พจนศักดิ์ พจนา

อาจารย์

อีเมล potejanasak.po@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี

อาจารย์

อีเมล Adcharawadee.Ke@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ผศ. คมกฤต เมฆสกุล

อาจารย์

อีเมล khomkit.me@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ดร. พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ

อาจารย์

อีเมล pongwit.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ผศ.ดร. อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

อาจารย์

อีเมล aphisak.wi@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390อ. อธิคม บุญซื่อ

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อีเมล athikom.bo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377อ. อโณทัย กล้าการขาย

อาจารย์

อีเมล anothai.kl@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ผศ. เอกชัย แผ่นทอง

อาจารย์

อีเมล aekachai.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377ดร. ทรงพล ผัดวงศ์

ครู

อีเมล songpol.pu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349นายปิยะพงษ์ ยารวง

ครู

อีเมล piyapong.ya@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349นายสมบัติ สุยะ

ครู

อีเมล sombutt.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349นายอนุกูล สุริยะไชย

ครู

อีเมล anukul.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349