บุคลากร วิศวกรรมอุตสาหการ

ดร. ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

ดร. ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

อาจารย์

อีเมล songwut.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร

ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์

อีเมล erawin.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

ผศ. จักรทอง ทองจัตุ

ผศ. จักรทอง ทองจัตุ

อาจารย์

อีเมล chakthong.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

ผศ.ดร. พจนศักดิ์ พจนา

ผศ.ดร. พจนศักดิ์ พจนา

อาจารย์

อีเมล potejanasak.po@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี

ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี

อาจารย์

อีเมล Adcharawadee.Ke@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

ผศ. คมกฤต เมฆสกุล

ผศ. คมกฤต เมฆสกุล

อาจารย์

อีเมล khomkit.me@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

อ. พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ

อ. พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ

อาจารย์

อีเมล pongwit.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

ผศ.ดร. อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

ผศ.ดร. อภิศักดิ์ วิทยาประภากร

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล aphisak.wi@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390

รายละเอียด

อ. อธิคม บุญซื่อ

อ. อธิคม บุญซื่อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อีเมล athikom.bo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387

รายละเอียด

อ. อโณทัย กล้าการขาย

อ. อโณทัย กล้าการขาย

อาจารย์

อีเมล anothai.kl@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

ผศ. เอกชัย แผ่นทอง

ผศ. เอกชัย แผ่นทอง

อาจารย์

อีเมล aekachai.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3377

รายละเอียด

ดร. ทรงพล ผัดวงศ์

ดร. ทรงพล ผัดวงศ์

ครูปฏิบัติการ

อีเมล songpol.pu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด

นายปิยะพงษ์ ยารวง

นายปิยะพงษ์ ยารวง

รักษาการแทน หัวหน้าครูปฏิบัติการ, ครูปฏิบัติการ

อีเมล piyapong.ya@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด

นายสมบัติ สุยะ

นายสมบัติ สุยะ

ครูปฏิบัติการ

อีเมล sombutt.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด

นายอนุกูล สุริยะไชย

นายอนุกูล สุริยะไชย

ครูปฏิบัติการ

อีเมล anukul.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

รายละเอียด