ติดต่อ

ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร 054-466-666 ต่อ 3389
โทรสาร 054-466-662

Email:engineering@up.ac.th


เบอร์ภายใน

หัวหน้าสำนักงาน 054-466-666 ต่อ 3393

เลขานุการ 054-466-666 ต่อ 3389

นักวิชาการแผนและนโยบาย 054-466-666 ต่อ 3392

บุคลากร 054-466-666 ต่อ 3392

นักวิชาการเงิน/พัสดุ 054-466-666 ต่อ 3392

กิจการนิสิต 054-466-666 ต่อ 3391

นักวิชาการศึกษา 054-466-666 ต่อ 3391

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 054-466-666 ต่อ 3391