ผศ.ดร. นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช

อาจารย์

อีเมล nuttanon.po@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3375ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว

อาจารย์

อีเมล nopparat.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์

อาจารย์

อีเมล purimpat.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3414ผศ.ดร. วิชญ์พล ฟักแก้ว

อาจารย์

อีเมล wichaphon.fa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382ผศ.ดร. วสันต์ คำสนาม

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อีเมล wasan.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3379ผศ.ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์

อาจารย์

อีเมล sutthinan.sr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3378ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อีเมล sutham.ar@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3383ผศ. อดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์

อาจารย์

อีเมล adisorn.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3374ดร. ปรเมศร์ ปธิเก

อาจารย์

อีเมล paramet.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3383ดร. ฝนทิพย์ จินันทุยา

อาจารย์

อีเมล fontip.ji@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อีเมล rachaneewan.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382นายอนุพงษ์ วงศ์ขัติย์

รักษาการแทน หัวหน้างานปฏิบัติการ, ครู

อีเมล anupong.wo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347นายคเณศ อินต๊ะ

ครู

อีเมล khanet.in@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347นายศุภชัย เงินชุ่ม

ครู

อีเมล supachai.ng@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347