บุคลากร วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร. นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช

ผศ.ดร. นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช

อาจารย์

อีเมล nuttanon.po@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3375

รายละเอียด

ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว

ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว

อาจารย์

อีเมล nopparat.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387

รายละเอียด

ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์

ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์

อาจารย์

อีเมล purimpat.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3414

รายละเอียด

ผศ.ดร. วิชญ์พล ฟักแก้ว

ผศ.ดร. วิชญ์พล ฟักแก้ว

อาจารย์

อีเมล wichaphon.fa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382

รายละเอียด

ผศ.ดร. วสันต์ คำสนาม

ผศ.ดร. วสันต์ คำสนาม

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อีเมล wasan.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3379

รายละเอียด

ผศ.ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์

ผศ.ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์

อาจารย์

อีเมล sutthinan.sr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3378

รายละเอียด

ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ

ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ

อาจารย์

อีเมล sutham.ar@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3383

รายละเอียด

ผศ. อดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์

ผศ. อดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์

อาจารย์

อีเมล adisorn.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3374

รายละเอียด

ดร. ปรเมศร์ ปธิเก

ดร. ปรเมศร์ ปธิเก

อาจารย์

อีเมล paramet.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3383

รายละเอียด

ดร. ฝนทิพย์ จินันทุยา

ดร. ฝนทิพย์ จินันทุยา

อาจารย์

อีเมล fontip.ji@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382

รายละเอียด

ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อีเมล rachaneewan.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3382

รายละเอียด

นายอนุพงษ์ วงศ์ขัติย์

นายอนุพงษ์ วงศ์ขัติย์

ครูปฏิบัติการ

อีเมล anupong.wo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

รายละเอียด

นายคเณศ อินต๊ะ

นายคเณศ อินต๊ะ

ครูปฏิบัติการ

อีเมล khanet.in@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

รายละเอียด

นายศุภชัย เงินชุ่ม

นายศุภชัย เงินชุ่ม

ครูปฏิบัติการ

อีเมล supachai.ng@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3347

รายละเอียด